čtvrtek, února 22, 2007

Studny

Studny - řeknete si vykopu si studnu, budu mít zásobu vody a když budu potřebovat, tak si občas odčerpám trochu vody na zalévání zahrádky atd..

Otázku studen řešili asi tak před 3 týdny v televizi. Později bylo stejné téma rozebíráno v denním tisku.

Majitelé rodinných domů většinou znejistěli a začali pátrat. V tomto případě mají výhodu uživatelé bytů, neb není předpoklad toho, že by měl někdo v bytě studnu :). Mají o starost méně, tedy pokud nemají nějakou chatu, chaloupku nebo zahradu a na ní nemají studnu. Mě pátrání postihlo také, mám totiž (jak většina ví) blízko ke zdroji informací :).

Nejdůležitější informací byl odkaz na portál ministerstva zemědělství. Zde jsou odpovědi na nejčastěji kladené otázky a jejich výčet se stále rozšiřuje:

1. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou někdy kolem roku 1925. Musím žádat o nové povolení?
Nemusíte. Odběr podzemní vody ze studny vybudované před 1.1.1955 se považuje za povolený, nehledě na to, že v listinné podobě žádné rozhodnutí vydáno být nemuselo. Pokud zároveň odběr podzemní vody slouží, podle prohlášení odběratele, k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou vodou (tzn. např. k vaření, splachování WC, zalévání zahrady, mytí vozidla, napájení zvířat apod.), považuje se odběr za povolený i po 1.1.2008 a o žádné nové povolení není třeba žádat. Není podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační chaty či chalupy.
2. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou v roce 1975. Žádné povolení k odběru vody nemám. Mám o něco žádat?
Odebírat podzemní vodu ze studny vybudované po 1.1.1955 lze pouze na základě platného povolení příslušného správního orgánu (vodohospodářského orgánu, popř. dnes vodoprávního úřadu). Pokud o vydání povolení nebylo v minulosti požádáno a povolení nebylo vydáno, je nezbytné co nejdříve o vydání povolení požádat pověřený obecní úřad. Jejich seznam naleznete na těchto stránkách.
3. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou v roce 1995. Vše mám řádně povoleno – musím žádat o nové povolení?
Nemusíte žádat, pokud jde o odběr určený pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou. Za odběr podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou se považuje odběr podzemní vody, u něhož je účelem nakládání s vodami odběr vody pro zásobování domácnosti pitnou vodou nebo je použita jiná formulace vyjadřující tento účel (uvedeno v platném povolení k odběru podzemní vody). Není přitom podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační chaty či chalupy. Pokud se tedy jedná o individuální zásobování domácnosti pitnou vodou, platnost povolení dnem 1.1.2008 nezaniká.
4. Mám jako fyzická osoba nepodnikající zahradu u potoka a vodou zalévám přes léto zeleninu. Musím mít nějaké povolení?
Pokud není k odběru povrchové vody (tj. např. voda v potoku, v rybníku, v řece apod.) využíváno zvláštní technické zařízení (např. čerpadlo), ale voda je odebírána např. přímo konví, pak žádné povolení není třeba. Pokud je k odběru povrchové vody využíváno zvláštní technické zařízení (např. čerpadlo, trkač apod.), pak je třeba povolení příslušného pověřeného obecního úřadu (vodoprávní úřad), a to bez ohledu na množství odebrané vody.
5. Kdo je „osoba s odbornou způsobilostí“?
Za osobu s odbornou způsobilostí se považuje fyzická osoba s osvědčením odborné způsobilosti podle zákona o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu č. 62/1988 Sb. a vodního zákona č. 254/2001 Sb. (zejména hydrogeolog). Jeho vyjádření je podkladem k vydání povolení k odběru podzemní vody, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak. Doporučuje se proto před podáním žádosti konzultovat tuto otázku s příslušným vodoprávním úřadem.
6. Je řízení o vydání nového či prodloužení stávajícího povolení k odběru podzemní vody zpoplatněno?
Řízení o vydání povolení k odběru podzemní vody, k odběru povrchové vody ani řízení k o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních nepodléhá správnímu poplatku.
7. Musím mít povolení k odběru podzemní vody, když mám na zahradě studnu, kterou vůbec nevyužívám?
Nemusíte. Povolení k odběru podzemní vody by měl mít pouze ten, kdo podzemní vodu skutečně odebírá. Pokud podzemní vodu neodebíráte, nemusíte mít žádné povolení a studnu nikam nenahlašujete.
8. Má pro mě nějaký význam, že budu vodu odebírat na základě povolení vydaného příslušným vodoprávním úřadem?
Nutnost mít povolení by se neměla chápat jen jako povinnost, ale také jako ochrana svého zdroje vody. Když tomu, kdo platné povolení nemá, někdo v okolí strhne pramen, tak nemá žádné dovolání. Pokud však platné povolení k odběru podzemní vody má, má podle platných předpisů i nárok na opatření náhradního zdroje vody nebo na jednorázovou kompenzaci za to, že o vodu ve studni přišli.
9. Co mám dělat jako fyzická osoba (nepodnikám), pokud mám studnu po roce 1955 a mám ji uvedenou pouze v kolaudační rozhodnutí k domu?
Pokud je uvedené rozhodnutí pouze kolaudačním rozhodnutím Vašeho domu, měl bystě neprodleně požádat příslušný vodoprávní úřad, kterým je pověřený obecní úřad, o vydání povolení k odběru podzemní vody z Vaší studny. Formulář žádosti („Žádost – odběr domácnost“) je k dispozici na portálu www.zanikpovoleni.cz nebo v listinné podobě na vodoprávním úřadu, kde Vám v případě potřeby s jeho vyplněním pomohou.
10. Musím mít povolení k odběru ze studny, ze které odvádím vodu samospádem do své nemovitosti?
Ano, musíte. Dle platných předpisů se voda ve studni vždy považuje za vodu podzemní. K odběru podzemní vody je vždy třeba povolení příslušného vodoprávního úřadu, a to bez ohledu na způsob, četnost či množství odebírané podzemní vody.
11. Na jak dlouho se vydává povolení k odběru vody?
Vodoprávní řízení o vydání povolení k odběru podzemní vody je vždy zahájeno k návrhu (žádosti) žadatele, který ve své žádosti uvede dobu, na kterou odběr podzemní vody žádá. Časové omezení povolení k nakládání s vodami je pak výsledkem vodoprávního řízení.
12. Jak mám doložit, že studna byla vybudovaná před 1.1.1955?
Zjednodušeně lze říci, že k doložení stáří může postačit např. i dokumentace ke stavbě, u které je studna umístěna. Jako v každém jiném řízení je možné k provedení důkazů užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci (tj. prokázání stáří studny) a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Jde např. o listiny či svědeckou výpověď.
13. Na kom v případě kontroly odběru vody ze studny leží důkazní břemeno o stáří studny?
Úvodem je třeba uvést, že není úmyslem ministerstva zemědělství ani nižších správních orgánů vlastníky kontrolovat či bezdůvodně nutit dokládat nemožné. Stejně jako tomu bylo doposud, budou pověřené orgány kontrolovat povolení k odběru podzemní vody pro individuální zásobování domácností pitnou vodou pouze namátkově, popřípadě na upozornění, pokud načerno postavená studna strhne ostatním v okolí vodu. Žádné plošné kontroly se nechystají. Důkazní břemeno v případě event. kontroly leží na správním orgánu, ten, pokud chce někoho postihnout za protiprávní jednání v řízení z moci úřední, musí prokázat naplnění skutkové podstaty deliktu.
14. Potřebuji povolení k zachytávání dešťové vody do sudu na zalévání zahrady?
Žádné povolení k takovému zachytávání vody nepotřebujete.
15. Jako obec máme studny pro základní školu, hostinec, hřbitov – všechny studny jsou vybudované do roku 1955 a žádné povolení na papíře nemáme. Co dál?
S ohledem na stáří Vašich studní se mají odběry podzemní vody z nich za povolené až do 1.1.2008. Po tomto datu je třeba mít na odběr podzemní vody z nich platné povolení. Buď můžete požádat příslušný vodoprávní úřad (obecní úřad obce s rozšířenou působností) o prodloužení platnosti odběru podzemní vody z každé tzv. historické studny (tj. vybudované do 1.1.1955) v termínu do 1.7.2007 nebo můžete kdykoliv požádat u stejného vodoprávního úřadu o vydání povolení nového. V každém případě je třeba počítat i s délkou řízení (až několik měsíců) a nedoporučuje se podávat žádost na poslední chvíli. Optimální postup doporučujeme předem konzultovat s příslušným vodoprávním úřadem.

Najdete zde i formuláře, které je nutné vyplnit a odevzdat, pokud zjistíte z uvedených O a O (otázek a odpovědí), že máte povinnost takto učinit. Tuto otázku pochopitelně zákonodárci řeší i zákonem, a to zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon.

Nejhorší na tom je, že to občanům nic dobrého nepřinese, jen mají zase více starostí. Nejdřív se zabýváte tím jestli to musíte udělat a potom běháním po úřadech. A co myslíte, že se stane? Papíry se založí někam na hromadu a později se „možná“ zatřídí do nějaké evidence. Když se nad tím zamyslíte, napadne vás, že toto zjišťovaní asi nebude jen tak. K čemu by jim bylo, že ví kolik lidí užívá studnu, kdyby z toho nic neměli? Jestli oni si za nějaký ten pátek nevzpomenou, že budou za užívání studny vybírat poplatky...? Ach ano je to prostě jen byrokracie.

2 komentáře:

  1. Je vodník osoba s "odbornou způsobilostí" ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. nebo souvisejících?

    OdpovědětVymazat
  2. Já osobně bych to jště rozšířil na dešťovou vodu, sluneční svit, vítr a meteority.

    OdpovědětVymazat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.